Medietilsynet vil ta med seg innspillene fra Fagpressen om innovasjonsstøtte

DEBATT:

Det bør vurderes om innovasjons­støtten skal utvides

«Fagmedier kan få innovasjonsstøtte i dag, hvis de fyller vilkårene. Medietilsynet mener det bør vurderes å endre ordningen slik at flere kan få støtte, men at støtteberettigede medier fortsatt må ha en viss bredde både i innhold og målgrupper.», mener Medietilsynet

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Fagmedier kan få innovasjonsstøtte i dag, så sant de fyller vilkårene for tilskuddsordningen. Medietilsynet mener likevel at det bør vurderes å endre vilkårene slik at flere medier kan kvalifisere for støtte, men det er rimelig at støtteberettigede medier må ha en viss bredde og nå flere enn medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner.

Det er ikke helt korrekt at fag- og dybdejournalistikken holdes utenfor ordningen med innovasjonstilskudd, slik tre medieorganisasjoner hevdet i et innlegg i Medier24 13. august. Medier i fagpressen kan få innovasjonsstøtte så sant de fyller forskriftens vilkår. Men når det er sagt, er det riktig at dagens vilkår er utformet slik at en god del fagmedier i realiteten ikke fyller vilkårene.

Formålet med ordningen

Formålet med innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier. Ordningen er særlig rettet mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier.

For å kvalifisere for tilskudd, kreves det at mediet må ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Mediet må videre inneholde et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Forskriften fastslår at tilskudd ikke skal gis til medier som hovedsakelig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap. Det kan heller ikke gis tilskudd til medier som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

«Breddekravet» har sin bakgrunn i at de brede nyhets- og aktualitetsmediene anses å ha en særlig viktig rolle i å fremme den brede samfunnsdebatten og holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål. Dette er derfor vektlagt når et begrenset offentlig gode som innovasjonstilskuddet skal fordeles.

Mange fagmedier bidrar til mediemangfoldet

I søknadsrunden for 2021 mottok Medietilsynet 89 søknader om innovasjonstilskudd. 53 søknader ble innvilget og 36 ble avslått. Rammen var på nesten 21 millioner kroner, mens det ble søkt om i overkant av 44 millioner kroner. Det er altså mange som får avslag – også blant søkere som fyller de formelle kriteriene for å kvalifisere for tilskudd.

Mange fagmedier produserer og publiserer fag- og dybdejournalistikk som i aller høyeste grad er viktige bidrag både til mediemangfoldet og samfunnsdebatten. Medietilsynet har full forståelse for at fagmediene, i likhet med andre redaktørstyrte medier, må digitalisere og innovere. Mange av redaksjonene er små, og vi skjønner godt at de ønsker å ha mulighet til å søke om innovasjonstilskudd. Det kan de også gjøre, men for å kvalifisere for støtte, må de fylle forskriftens vilkår.

Hittil har få fagmedier søkt om tilskudd fra ordningen, men Teknisk Ukeblad fikk tilskudd i 2018. Noen fagmedier har fått avslag fordi de dekker et for snevert område eller retter seg mot for eksempel medlemmer, og ikke allmennheten, og dermed ikke fyller vilkårene.

To av søkerne som fikk avslag i år, var publikasjonen Renholdsnytt og publikasjoner fra Norsk Maritimt forlag. Medietilsynet vurderte at søkerne ikke oppfylte vilkårene om å være nyhets- og aktualitetsmedier som formidler nyheter og aktualitetsstoff til allmennheten, og at de ikke hadde et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Eieren av publikasjonen Renholdsnytt klaget, men fikk ikke medhold i Medieklagenemnda.

Medietilsynet gjennomgår alle direkte mediestøtteordninger

Så er spørsmålet om forskriftens vilkår er for strenge, og om de bør endres for å åpne for at flere medieaktører kan kvalifisere for støtte. Som en del av forberedelsene til Stortingets første diskusjon om fireårige styringssignaler for den direkte mediestøtten, har Medietilsynet fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å gjennomgå alle de direkte mediestøtteordningene.

Vi skal blant annet vurdere om sammensetningen av støtteordninger er treffsikker sett opp mot de mediepolitiske målene, og om det er behov for nye tilskuddsordninger. Som en del av denne utredningen, er det naturlig å vurdere hvordan innovasjons- og utviklingstilskuddet fungerer i dag, og om vilkårene for å motta støtte bør endres.

I den forbindelse bør det sees på om det skal lempes noe på breddekravene, slik at flere fagpublikasjoner kan kvalifisere for støtte. Vi tar med oss innspillene fra Fagpressen, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag inn i dette arbeidet.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS