Leif Ove Larsen ønsker å redde statistikkbanken Medienorge.

MENINGER:

Hvem skal ha ansvaret for norsk mediestatistikk?

«Dersom det er slik at Medietilsynet skal bygge opp en avdeling for mediestatistikk og analyse, er det vanskelig å se forslaget om å legge ned Medienorge vil ha ressursmessige gevinster.», skriver Leif Ove Larsen.

Publisert

Årets statsbudsjett har mange harde kutt og tøffe prioriteringer. At det kuttes 2,4 millioner til formålet mediestatistikk på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett, får knapt noen til å lee på øyebrynet. Det burde det gjøre. For forslaget er ressursmessig tvilsomt og prinsipielt uheldig.

Summen gjelder en liten post til kunnskapsbasen Medienorge. Dette er en liten, men faglig spisset organisasjon lokalisert ved Universitetet i Bergen, som samler inn, kvalitetssikrer, bearbeider og formidler statistikk over mediefeltet. Kunnskapsbasen ble etablert i 1994, av daværende kulturminister Åse Kleveland, med formål å dokumentere medieutviklingen i Norge.

Den gang var det et viktig poeng at den nye kunnskapsbasen skulle ligge ved et aktivt medievitenskapelig forskningsmiljø, med særlig kompetanse på medier og statistikk, og med god avstand til både bransjeaktører, politikk og forvaltning.

Gjennom 28 år er det bygget opp statistisk kompetanse, unike tidsserier over norsk medieutvikling for bruk, innhold, økonomi og struktur, en brukervennlig database basert på full åpenhet og fri tilgang. Databasen er et overflødighetshorn av fakta om norske medier til fri benyttelse for studenter, forskere, bransjeaktører, politikere og forvaltningsorganer.

Medienorge samarbeider med SSB om publisering av Norsk mediebarometer, og deltar i et viktig nordisk samarbeid via NORDICOM, som blant annet huser den svenske kunnskapsbasen for mediefeltet, beliggende ved Universitetet i Gøteborg.

Fra 2023 skal ansvaret for norsk mediestatistikk overtas av Medietilsynet, sier departementet. Begrunnelsen er at tilsynet, som statens forvaltningsorgan på feltet, «har denne oppgaven allerede». Det antydes følgelig at det foregår et dobbeltarbeid på dette området. Men det stemmer ikke.

I tildelingsbrevet for 2022 heter det riktignok at tilsynet «skal styrke analysefeltet ved å forbedre struktur for datainnsamling, lagring, analyse og presentasjon», men så vidt jeg kan se har tilsynet per i dag ikke et slikt tilbud på sine nettsider.

Faktum er at statistikken hos Medienorge på en utmerket måte supplerer rapportene man finner hos Medietilsynet.

Dersom det er slik at Medietilsynet skal bygge opp en avdeling for mediestatistikk og analyse, er det vanskelig å se forslaget om å legge ned Medienorge vil ha ressursmessige gevinster. Tvert imot. Legger vi til at forslaget betyr slutten for en spesielt designet database, møysommelig oppbygd over mange år med kunnskap til nytte for politikk, forskning og bransje, er det en betydelig investering som her skrotes.

Det prinsipielle angår hvor ansvaret for norsk mediestatistikk bør ligge. Norsk medieforskerlags leder, professor ved UiO, Marika Lüders, skriver i en uttalelse i universitetsavisa Khrono at hun finner det «prinsipielt problematisk at forsknings og dokumentasjonsaktiviteter som før var ved universitets-, høyskole- og forskningsinstitutter, og som er underlagt prinsipper om kvalitet, åpenhet og forskningsetikk, i større grad trekkes inn i forvaltningen etter initiativ fra forvaltningen selv, og at dette informeres om som forslag til statsbudsjett.»

At departementet synes det er bedre at forvaltningsorganet selv samler inn og bearbeider kunnskapsgrunnlaget for mediepolitiske grunnlagsdokumenter tilsynet selv skal utforme, enn at det skjer i forskningsmiljøene, er egnet til å forbause. Her er jeg på linje med Lüders og generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag: La tilsynet konsentrere seg om tilsynsoppgaver og la akademiske miljøer håndtere innsamling og bearbeiding av mediestatistikken!

Å spre oppgaven på flere aktører med spisskompetanse gir økt kvalitet på statistikken, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politikkutforming. At denne løsningen i tillegg er ressursmessig fornuftig, taler for at Stortinget ikke bør følge forslaget fra Kultur- og likestillingsdepartementet om å legge ned Medienorge.

———————————————-

For ordens skyld: Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, instituttet som har det faglige og administrative ansvaret for Medienorge. I perioden 2012–2021 var han instituttleder, og dermed også overordnet faglig ansvarlig for virksomheten ved Medienorge. Per i dag har Larsen ingen formell rolle knyttet til Medienorge.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS