Flere tillitsvalgte i NRK reagerer på endringene av distriktssendingene.
Flere tillitsvalgte i NRK reagerer på endringene av distriktssendingene.

- Folk liker dårlig å få tredd ting ned over hodet, mener Jan Børge Leirvik om nye distrikts­nyheter. Skarpe reaksjoner fra NRK-tillitsvalgte landet rundt

Flere regerer på endringene: - Arbeidsoppgaver skal fordeles på færre og det har også blitt betydelig mer hektiske vakter, mener Jan Børge Leirvik, som er regiontillitsvalgt for NRKJ Vest.

Publisert

De mange reaksjonene på NRKs endringer av distriktssendingene har som kjent skapt reaksjoner fra ansatte, politikere og fagforening.

Medier24 har undersøkt hvordan disse endringene blir tatt i mot på de ulike distriktskontorene - og spurt samtlige tillitsvalgte i NRKs journalistlag ute i distriktene de fire samme spørsmålene:

Jan Børge Leirvik, regiontillitsvalgt, NRKJ Vest

- Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Folk liker dårleg å få tredd ting ned over hovudet. Oppgitthet og skuffelse over ei divisjonsleiing og NRK-leiing som styrer på utan å lytta til råd frå sine tilsette.  

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- Omlegginga betyr meir ulempe i form av seinare vakter. Arbeidsoppgåver skal fordelast på færre og det har óg blitt betydeleg meir hektiske vakter. Folk er uroa over kvaliteten, forteller Leirvik og fortsetter:

- Den tradisjonelle tv-reportasjen frå distriktskontor er det lite igjen av. Dvs. god og grundig tv-journalistikk, om og med «vanlege folk»frå heile landet.  No blir det laga færre reportasjar, og dei som blir laga er ofte «topptunge» og må vera korte. Når det blir produsert færre reportasjar på distriktskontora, blir det óg færre distriktsreportasjar i riksflatene.  Me fryktar óg for tv-kompetansen, som etter kvart kan gå tapt.

Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det? 

- Dei nye sendingane skal vera korte nyheitsoppdateringar, men skal samstundes prøva å spegla nyheitsbildet i ein heil region. Då seier det seg sjølv at det blir mykje som skal puttast inn på kort tid. Eg forstår godt at folk kan oppleva sendingane som heseblesande og overfladiske (som me får tilbakemeldingar på).

   

Mathias Lunde Kristoffersen / styret NRKJ Østfold

- Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Det er delte meninger. Jeg tror alle forstår viktigheten av å satse på nettproduksjon, men det er selvsagt trist å få mindre tid til den gode, fordypende TV-reportasjen. NRKJ er først og fremst kritiske til prosessen, at vi som tillitsvalgte ikke ble involvert da beslutninger ble tatt.

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- Nye arbeidstider oppleves, for oss, som mindre problematisk enn at vi produserer TV på en annen måte enn før. Vi har mange gode historiefortellere som nå må formidle disse historiene på en annen måte. Samtidig bør det nevnes at vi har hatt en økning i sidevisninger på nett på nesten 50 prosent i 2017, og vi har aldri produsert flere gode, fordypende featuresaker som leses av mange. 

- Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det?

- Det er selvsagt trist å få negative reaksjoner fra dem vi produserer innhold for. Jeg registrerer at det er mye misnøye på sosiale medier spesielt, mer enn jeg er vant til. Det hjelper lite å snakke om satsning på distriktene når publikum føler det motsatte. Spørsmålet er om vi har bommet med strategien eller kommunikasjonen ut til publikum.

- Hva bør NRK gjøre på kort og lang sikt?

- Nå har NJ klaget inn hele prosessen for Spekter. Vi får se hva som skjer der først.

Even Skårberg Aarnes, klubbleder i NRKJ Telemark

 - Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Vi registrerer at ledelsen i NRK ønsker disse endringene, og forholder oss til det.

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- Det betyr nye turnuser og endrede arbeidstider for flere av de ansatte, og vi beklager at beslutningen ble tatt uten at tillitsvalgte blei involvert i en drøftingsprosess i forkant. Med sendinger på 4 og 5 minutter blir det mindre tid til tv-reportasjer med en viss lengde som gir innsikt og forståelse.

- Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det?

- Vi er glade for at folk er opptatt av NRK, og bryr seg om produktet vi leverer. Det viser at innhold fra distriktene er viktig for publikum.

- Hva bør NRK gjøre på kort og lang sikt?

- NRK bør ta innspillene og reaksjonene på alvor, og diskutere hvordan dette skal håndteres.

Mari Rollag Evensen, klubbleder i NRKJ Rogaland

- Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Det er for tidlig å komme med noe konkret svar på det for NRKJ Rogalands del. Vi har i skrivende stund bare hatt åtte dager med slike sendinger, og ikke tatt noen gjennomgang av erfaringene hittil. Jeg utelukker imidlertid ikke at vi gjør det på et tidspunkt. Jeg stiller meg for øvrig 100 prosent bak min fagforening, som kritiserer manglende involvering den gang beslutninga blei tatt.

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- For arbeidsdagen innebærer det at to medarbeidere per dag har arbeidstid fra klokka 16 til 23.30. Det er nok den mest følte endringa hittil. Kveldsvaktsjefen starter også seinere – to timer seinere enn i dag. Alt dette har medført endringer i turnusen, for de direkte involverte, men også for andre, siden sein vaktslutt betinger seinere vaktstart også dagen etter (for å følge hviletidsbestemmelsene). Vi har hatt (korte) reportasjer i de åtte sendingene vi har avvikla så langt, men det er også for tidlig å si hva slags konsekvenser det får på sikt.

- Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det?

- Personlig (og generelt) synes jeg det er flott at folk engasjerer seg i NRK, enten de er fornøyde eller misfornøyde. Det mener jeg virkelig! NRK Rogaland har fått kritikk fra seere, uten at jeg kan tallfeste noe omfang, men veit at det var et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad som min redaktør har svart på. For øvrig: Det er ikke vanlig at folk skriver når de er fornøyde med journalister og medier.

- Hva bør NRK gjøre på kort og lang sikt?

- Det har jeg dessverre ikke noe godt svar på foreløpig.

Sander Heggheim, tillitsvalgt NRKJ Sørlandet

- Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Dei nye sendingane skapar debatt også internt. Mange opplever også å få negative tilbakemeldingar i møte med sjåarar. Vi er spesielt kritiske til prosessen i forkant, der vi opplevde å ikkje bli involvert, når det vart teke ei avgjerd.  

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- Det fører til ein langt tøffare turnus for mange medarbeidarar. Vi opplever at ein allereie tøff turnus blir langt tøffare. I dag har vi god kompetanse på å lage gode TV-reportasjar. Frykta vår er at det er noko som på sikt vil bli kraftig svekka.

- Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det?

- Vi får også mange tilbakemeldingar frå sjåarar som er frustrerte. Både i direkte kontakt med sjåarar og kjelder ute på opptak, men ikkje minst i sosiale medier. Det er godt å sjå at sjåarar, lyttarar og lesarar verkeleg bryr seg om distriktskontora. 

- Hva bør NRK gjøre på kort og lang sikt? 

- Eg håpar NRK lyttar til kritikken og tek dette på alvor. Og ikkje minst involverer fagforeiningane når viktige avgjerder skal takast i framtida.

Anniken Mihle, klubbleder NRKJ Østlandssendingen

- Hva synes du og dine kolleger om endringene som er gjort på distriktssendingene?

- Vi har stor forståelse for at NRK må møte folks nye medievaner. Vi er imidlertid frustrerte over at NRKs ledelse ikke drøftet disse store endringene med de tillitsvalgte før beslutningen ble fattet, slik de skal i følge hovedavtalen. Omleggingen griper sterkt inn i arbeidsforholdene og arbeidstider. Mange har fått en mye tøffere turnus.

- Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsdagen deres og hva har det å si for TV-reportasjen?

- Til tross for at senere sendinger på TV gir større arbeidsbelastning og utfordringer i forhold til turnus, synes vi det er fint vi kan gi et tilbud til folk sent på kvelden. Men vi er bekymret for at sendingene nå har blitt så korte at vi ikke rekker å fortelle de gode historiene fra vårt distrikt og at vi ikke har plass til å gå i dybden på viktige saker på TV. Når vi må spre oss så tynt utover døgnet blir det mindre rom for å møte folk ute i distriktet der de er. Konsekvensen er at det blir færre TV-saker levert til riksnyhetene (Dagsrevyen) og det går også utover stofftilfanget til radio og nett.

- Det har kommet svært mange reaksjoner der folk mener at sendingene er for korte og at de vil ha tilbake det gamle. Hva synes dere om det?

- Vi  setter selvsagt stor pris på at folk savner det TV-tilbudet vi har gitt dem gjennom mange år. Vi ser på reaksjonene som en stor tillitserklæring. Vi synes jo det vi produserer er viktig, og hadde selvsagt satt stor pris på mer plass til å dekke de lokale sakene på TV også. Det hadde vært helt uproblematisk for oss å øke en av de korte sendingene til ti minutter, uten at det kostet noe mer, hvis vi fikk mulighet til det.

- Hva bør NRK gjøre på kort og lang sikt?

- NRK må lytte til fagforeningene og de tillitsvalgte og involvere dem i prosessene fra starten av. Utover det føler jeg ikke at jeg som klubbleder skal svare på dette spørsmålet.

Benedikte Fjelly Leder, NRKJ Buskerud

- Jeg har ikke så mange meninger om sendingene ennå fordi vi trenger mer tid til å gå oss til før vi kan evaluere, så det vil jeg ikke uttale meg om. Men jeg kan si følgende om prosessen:

- Jeg støtter NRKJ-leder Richard Aune fullt og helt i at omleggingen burde vært drøftet fordi dette dreier seg om arbeidsdagen vår. Så mener jeg at det hadde vært klokt å involvere fagforeningene tidlig i utformingen av sendingene.

- Jeg føler meg trygg på at journalistene i NRK har et oppriktig og inderlig ønske om å lage best mulig journalistikk til publikum. De sitter på mange gode innspill som kunne vært med på å heve resultatet. Da kunne vi diskutert både innhold, form og arbeidstider/-forhold.

- Når det er sagt, har jeg forståelse for at NRK gjør endringer for å følge med i utviklingen og å ha et attraktivt tilbud til landets innbyggere, men det bør i størst mulig grad skje i samarbeid med de ansatte. God dialog lønner seg alltid.

Frode Berg Klubbleder NRKJ Møre og Romsdal

- Vi registrerer selvfølgelig de reaksjonene som kommer på omleggingen, og vi har mange diskusjoner om dette også blant oss som ansatte. For flere kommentarer mener jeg det er riktig å henvise til Richard Aune. Han er godt informert om det som foregår i de ulike avdelingene i NRK.

Powered by Labrador CMS