Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ankommer budsjettkonferanse ved Hurdalssjøen. Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2020 med budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

SISTE: NRK skal inn på statsbudsjettet

I den nye mediestøttemeldingen vil man avvikle NRK-lisensen, legge NRK inn på statsbudsjettet og opprette et eget mediestøtteråd.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Saken oppdateres

Fredag legger kulturminister Trine Skei Grande den nye mediestøttemeldingen på landsmøtet til Landslager for lokalaviser (LLA) i Drammen.

Meldingen har fått navnet «Mangfald og armlengdes avstand», og inneholder flere nye forslag til hvordan man kan innrette mediepolitikken framover. 

– I ei tid med raske endringar er det avgjerande for mediebransjen at ein ser dei politiske verkemidla i eit heilskapleg og langsiktig perspektiv, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i ei pressemelding.

Endringer for NRK 

Fredag formiddag ble meldingen tilgjengelig på Kulturdepartementets nettsider. Den viser at det skal opprettes et nytt mediestøtteråd.

Torsdag ble det kjent at NRK-lisensen avvikles. Det betyr at NRK framover skal finansieres på en alternativ måte. NRK skal inn på statsbudsjettet. 

I meldingen skriver de at regjeringa vil:

– Avvikle kringkastingsavgifta frå 1. januar 2020 og frå same tidspunkt finansiere NRK ved løyving over statsbudsjettet.

– Skape inndekning på skattesida i innføringsåret ved at personfrådraget blir redusert.

– Etablere ei ordning som gir NRK kompensasjon for inngåande meirverdiavgift.

 

NRK skeptisk til budsjettfinansiering

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I en pressemelding sier  kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at han er glad for at man slår fast at NRK fortsatt er et viktig for et norsk mediemangfold. 

– Lisensordninga er gått ut på dato. Etter fleire år med politiske løfte om å avskaffe ordninga, merkar vi at innkrevjinga av lisens er blitt meir sårbar. I det nye forslaget blir det langsiktige og stabile tatt godt vare på, seier Eriksen i meldingen. 

Kringkastingssjefen åtvarar likevel mot risikoen ei slik finansiering kan ha for NRKs sjølvstende.

– Det er ingen løyndom at NRK har vore skeptisk til statsbudsjettfinansiering, til liks med eit breitt stortingsfleirtal. Frå enkelte andre land har vi sett at finansiering over statsbudsjettet har gitt mindre stabilitet og brå skifte både med tanke på oppdrag og økonomi, sier han i meldingen. 

Styrker lokalavisene på bekostning av andre 

Ettersom framleggingen er lagt til LLAs landsmøte er det også ventet at det skulle bli et løft for lokalavisene. Det bekrefter departementet i en pressemelding. 

«På same vis som Mediemangfaldsutvalet, ønskjer regjeringa å omfordele den direkte mediestøtta til fordel for lokale medium. Lokale medium er viktige for lokaldemokratiet. Det er derfor viktig å behalde eit finmaska nett av lokale nyheitsmedium, og regjeringa ønskjer å satse på lokalt mangfald», skriver kulturdepartementet i en pressemelding. 

I den nye meldingen tar de også til orde for at man skal dekke over for «hvite flekker« i medielandskapet - både geografisk og tematisk. 

«Eit nytt, supplerande mål for den direkte mediestøtta, er at ho skal leggje til rette for lokale medium i heile landet. Regjeringa vil unngå «kvite flekkar» geografisk ved å sørgje for omfordeling til små, lokale aviser. Regjeringa vil starte omlegginga frå 2020 i dialog med bransjen. Frå 2021 vil Mediestøtterådet vidareføre denne fordelinga». 

Grande er opptatt av at denne meldingen skal føre til en styrkning av mediene og den opplyste offentligheten. 

– Redaktørstyrte medium er grunnleggjande i eit fritt og demokratisk samfunn. Ytringsfridomen er både grunnlaget og målet for mediepolitikken. Tiltaka i mediestøttemeldinga skal leggje til rette for ei opplyst offentlegheit og bidra til at media kan halde fram samfunnsoppdraget sitt i ein digital mediekvardag. Vi treng ei uavhengig presse som kan stille spørsmål og krevje svar, seier Grande i pressemeldingen. 

Mediestøtteråd

Først meldte NTB at regjeringen vil gi tidsbegrenset fritak fra arbeidsgiveravgift for norske nyhetsmedier. Det er ikke riktig. 

Det skal også opprettes et eget mediestøtteråd, som får ansvaret for å fordele den direkte mediestøtten. Det vil sørge for lengre avstand mellom politikere og medier. 

«Det etablerast eit uavhengig råd – Mediestøtterådet. Rådet får kompetanse til å fastsetje føresegner for ordningane, og ansvar for å fordele midlar mellom dei ulike tilskotsordningane som utgjer den direkte mediestøtta», skriver de og fortsetter: 

«Regjeringa vil leggje fram ein lovproposisjon med forslag til formelle rammer for Mediestøtterådet og lovfesting av ordninga med styringssignal».

Medietilsynet skriver i en pressemelding at de blir sekretariat for det nye mediestøtterådet.

– Som sekretariat for rådet skal Medietilsynet bidra med saksforberedelser, utarbeide det faglige grunnlaget for regelverksendringer og på andre måter legge til rette for rådets arbeid, sier direktør Mari Velsand i en pressemelding. 

Høye forventninger 

Hos både medieorganisasjonene, mediepolitikerene og norske mediehus er det knyttet store forventninger til meldingen. 

– Vi håper det kommer et tydelig løfte for lokalavisene, var beskjeden fra Tomas Bruvik og Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser i forkant av framleggingen. 

Senterpartiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, forteller at hun forventer at Mediestøttemeldingen skal sikre at mediene er rustet til å vokse i tiden framover, og være sterke nok til å ta kampen mot alternative medier og «fake news» i årene framover. 

– Jeg er ekstra bekymra for demokratiet vårt og medias rolle i det med framgangen av alternative medier, fake news og fallende troverdighet i befolkningen for redaktørstyrte medier. Det beste botemidlet jeg ser er at norske medier får muligheten til å fortsette å lage minst like mye  god, grundig og seriøs aktualitet-og nyhetsjournalistikk som nå. Men da må de nok få hjelp, sier hun til Medier24. 

Under debatten på LLAs årsmøte sa leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ø. Johnsen (H) at hun har forventninger til at lokalavisene skal fortsette å være relevante i tiden framover. 

– Jeg ønsker at lokalavisene skal være relevante, sa hun fra scenen i Drammen. 

Powered by Labrador CMS