Landsstyret i Norsk Journalistlag. For ordens skyld er det Arbeidsutvalget i NJ som har skrevet kommentaren.
Landsstyret i Norsk Journalistlag. For ordens skyld er det Arbeidsutvalget i NJ som har skrevet kommentaren.

Debatt

Slik svarer den politiske ledelsen i Norsk Journalistlag på kritikken fra den gamle ledelsen om «Pressens Hus»

I et åpent brev til NJs ledelse stiller Thomas Spence, Finn Våga og Stein Sneve en rekke spørsmål rundt behandlingen av NJs deltakelse i et eventuelt «Pressens Hus». Her er arbeidsutvalgets svar.

  • Kommentar fra Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt Ellen Negård - som alle sitter i Arbeidsutvalget i Norsk Journalistlag. Kommentaren er et svar på denne kritikken.

- Hvilke nye forhold lå til grunn for at NJs ledelse fremmet saken om Pressens Hus på nytt?

- Bakgrunnen for at landsstyret behandlet saken på nytt var at det forelå en skriftlig invitasjon om å delta i prosjektet «Pressens Hus». Med 9 mot 6 stemmer vedtok landsstyret å takke ja til invitasjonen for å få mer kunnskap om prosjektet. Vedtaket ble gjort i et åpent møte. Sakspirer og protokoll er også åpne.

Hvorfor forelå det ingen innstilling til landsstyret fra AU?

- Arbeidsutvalget mente at invitasjonen om deltakelse i «Pressens Hus», gitt dens historikk, burde sendes direkte til landsstyret og at det var landsstyret som burde fatte vedtak om evt. deltakelse. Slikt vedtak ble fattet.

Hvilke fordeler vil samlokalisering med arbeidsgiverne i Pressens Hus gi NJ?

- Som det fremgikk under debatten og i medieoppslag, er det ulikt syn på denne saken i dagens landsstyre og arbeidsutvalg. Flertallet ønsker å vite mer om prosjektet, både i innhold og når det gjelder økonomi, før landsstyret fatter endelig vedtak.

Har NJs ledelse vurdert kostnaden ved å bryte 5-års kontrakten i Brugata som utløper i 2023, og hva er i tilfelle kostnaden beregnet til?

- Det er ikke vurdert, og man har heller ikke fattet vedtak som sier at det skal skje. De andre deltakerne i intensjonsavtalen er kjent med vår nye leiekontrakt og at det for vår endelige beslutning vil være viktig med et tilpasset innflytningstidspunkt.

Hvordan begrunner NJs ledelse bevilgningen på 100 000 kroner (bare til forprosjektet) til Pressen Hus før NJ har flyttet inn i nye lokaler?

- Dette ligger i vedtaket som ble fattet i juni i fjor. Av intensjonsavtalen går det frem at NJ går inn med 5000 kroner per ansatt i prosjektmidler.

Er det satt noen øvre ramme for hvor mye penger NJ skal bruke på arkitekter, utredning etc av nye lokaler samtidig som NJ flytter inn i nye lokaler i Brugata?

- NJ har forpliktet seg til å gå inn med 5000 kroner per ansatt. Mer penger vil ikke bli brukt får evt. det fattes vedtak om å gå inn i «Pressens Hus» på permanent basis.

Med unntak av MBL har de andre medieorganisasjonene knapt penger i kassen. Hvor stor andel av kostnadene prosjektering og drift av Pressens Hus er ledelsen villig til å ta?

- Det foreligger ingen utkast til avtale med fordelingsnøkkel, eller på annen måte informasjon om dette. Det er dette landsstyret ønsker mer informasjon om før endelig vedtak fattes.

Med mange millioner kroner i underskudd på NJs drift de seneste årene er det viktig å vite: Mener NJ-ledelsen at millionunderskuddet skal økes ytterligere, vil man kutte i eksisterende tilbud eller i verste fall redusere fagstaben?

- Det ligger ingen slike forutsetninger for prosjektet. Tvert imot har landsstyret vedtatt at flytting ikke skal gi økte kostnader.

Hvilket ansvar sitter NJ igjen med hvis en eller flere av de andre organisasjonene ønsker å forlate, eller ikke makter sine økonomiske forpliktelser i Pressens Hus?

- Dette vil være et av flere spørsmål som må besvares før endelig forslag til vedtak om evt. deltakelse i «Pressens Hus» legges frem for landsstyret.

Hvorfor er ikke brevet fra tariffansvarlig Stein Larsen, åpent stilet til NJs ledelse, lagt frem for landsstyret?

NJs politiske ledelse har ikke mottatt et åpent brev fra tariffansvarlig Stein Larsen, og følgelig er ikke noe slikt brev lagt frem for landsstyret. Oppsigelser fra ansatte behandles administrativt. Slik også i dette tilfellet.

For øvrig har Kontrollkomiteen, som har som oppgave å holde øye med alle politiske vedtak i organisasjonen, tilgang til alle sakspapirer. Også de som går som b-saker. Dersom komiteen har innvendinger til vår saksbehandling antar vi at det kommer frem under vår årlige gjennomgang med dem.

Protokoller fra Norsk Journalistlags møter i arbeidsutvalg (AU) og landsstyre (LS) ligger åpent på www.nj.no.

AU og LS har hatt Pressens Hus oppe i følgende møter i denne landsmøteperioden:

Powered by Labrador CMS