– Hvorfor er ikke flere medier opptatt av å bygge merkevare?, spør Andreas Ryen Eidem. I bakgrunnen tilfeldige logoer fra aviser i Amedia.
– Hvorfor er ikke flere medier opptatt av å bygge merkevare?, spør Andreas Ryen Eidem. I bakgrunnen tilfeldige logoer fra aviser i Amedia.

KOM­MEN­TAR:

Me­di­e­ne blir mer og mer like i for­men – hvor ble det av mer­ke­va­ren?

«Me­di­e­ne må enda mer ren­dyr­ke et sær­preg som gjør at le­ser­ne opp­le­ver jour­na­li­stik­ken som unik og an­ner­le­des fra kon­kur­ren­te­ne», skri­ver An­dre­as Ryen Ei­dem.

Publisert

– Så du har gått over til den mør­ke si­den, sa jour­na­lis­ten på be­søk i kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­et jeg job­ber i.

Jeg had­de nett­opp for­talt at jeg var tid­li­ge­re jour­na­list og dratt en spøk om at re­por­te­ren på be­søk «måt­te skri­ve pent om oss».

The Dark Side-kom­men­ta­ren var nok sagt med glimt i øyet, men be­skri­ver li­ke­vel for­hol­det mel­lom medie- og kom­mu­ni­ka­sjons­folk: Vi kan beg­ge sku­le litt mis­tenk­somt på hver­and­re.

Et­ter å ha sett me­di­e­ne fra utsida i noen år, har spe­si­elt en ting slått meg: Hvor­for er ikke fle­re re­dak­sjo­ner i dag mer be­visst på å ut­vik­le sin egen mer­ke­va­re?

Før du som er jour­na­list får pig­ge­ne ute, med mer­ke­va­re ten­ker jeg ikke da på å bli mest mu­lig kom­mer­si­ell el­ler sel­gen­de, men å ren­dyr­ke et sær­preg som gjør at le­ser­ne opp­le­ver jour­na­li­stik­ken de­res som unik, og an­ner­le­des fra kon­kur­ren­te­ne. På stam­me­språket kal­ler vi det­te for dif­fe­ren­sie­ring.

Litt spø­ke­fullt sagt, så er nok klikk­sa­ker det som kjen­ne­teg­ner nors­ke me­die­hus mest i dag. Med tit­ler og bil­der som pir­rer nys­gjer­rig­he­ten skal Pluss-abon­ne­ment sel­ges. Hvor­for må samt­li­ge kal­le be­ta­lings­løs­nin­gen sin for Pluss, for­res­ten?

«Alle» har også skaf­fet seg pod­kast, til og med bran­sje­avi­se­ne – hei, Me­di­er­24! Og nå be­gyn­ner ro­bot­jour­na­li­stik­ken og kuns­tig in­tel­li­gens å gjø­re sitt inn­tog i re­dak­sjo­ne­ne. Hva skjer med sær­pre­get da?

Jeg tør på­stå at ut­vik­lin­gen er at me­di­e­ne blir mer og mer like. Det va­ri­e­rer selv­sagt fort­satt hva avi­se­ne dek­ker. Men ser du på form og pre­sen­ta­sjon er mye blitt vel­dig likt, spe­si­elt i de sam­me kon­ser­ne­ne.

Mens pa­pir­avi­se­ne før kom ut i for­skjel­li­ge for­ma­ter og med hver sin uni­ke lay­out, er det nå snart bare «tit­tel­bla­det» og far­ge­bru­ken som skil­ler nett­avi­sa til San­de­fjords Blad fra nett­avi­sa til Tønsbergs Blad, el­ler Trøn­der­bla­det fra Fos­na-Fol­ket. Noen kon­sern job­ber rik­tig­nok med å ut­vik­le mer va­ria­sjon i de­sig­net, slik at vi for­hå­pent­lig­vis i frem­tiden også kan snak­ke om et di­gi­talt me­die­mang­fold.

Man­ge me­die­hus har tra­di­sjo­nelt vært flin­ke til å pro­fi­le­re seg rundt re­dak­sjo­nel­le pro­duk­ter. Ber­gens­avi­sen har vært kjent for sine krea­ti­ve for­si­de­opp­slag med spred­ning langt uten­for Han­sa­by­ens gren­ser.

VG har hatt en tung fin­ger på fol­kets puls, blant an­net med Laffens skrå­blikk på bak­si­den av avi­sen, samt se­ri­en «Heia Nor­ge!» som had­de en bred­si­de mot det nors­ke by­rå­kra­ti­et. Alle født på 80- og 90-tal­let har et for­hold til Dag­bla­det Fredag.

Det er hel­ler ikke man­ge år si­den både små og sto­re avi­ser had­de sin egen avis­teg­ner, som nå stort sett har for­duf­tet i en dunst av ef­fek­ti­vi­se­ring og le­ven­de bil­der.

Til og med le­der­ar­tik­le­ne syn­ger på siste ver­set, en vik­tig iden­ti­tets­mar­kø­rer for mangt et me­die­hus – og lo­kal­sam­funn. Er det kan­skje sånn at det er enk­le­re å være mer krea­tiv og unik på – pun intended – pa­pi­ret?

For før­ste gang si­den 2016 ser vi at det er fall i avis­opp­laget. Fle­re me­die­hus, som også har gjen­nom­gått en di­gi­ta­li­se­ring, vil nok måt­te seg selv i spei­let og spør­re: Hvem er vi i dag?

Den dan­ske avi­sen Po­li­ti­ken har i så måte gjort noe spen­nen­de, nem­lig å pub­li­se­re sin vi­sjon om hva de øns­ker å være. Her kan le­ser­ne få vite hva avi­sen vil med sin jour­na­li­stikk – og hvil­ke om­rå­der du kan for­ven­te at de dek­ker tet­test. Det­te er en be­visst­gjø­ring av avi­sens rol­le – både for jour­na­lis­te­ne som job­ber der, men også le­ser­ne.

Hold igjen øy­ne­ne, for nå kom­mer et nytt funn fra den mør­ke si­den. Hvor­for fun­ker det å byg­ge mer­ke­va­rer? For­di vi fore­trek­ker sel­ska­per el­ler mer­ke­va­rer som får oss til å føle noe.

Jo, jour­na­li­stik­ken skal fort­satt være fri og uav­hen­gig. Men uten å gå på ak­kord med sam­funns­opp­dra­get, er det mu­lig å lage ty­de­li­ge­re jour­na­lis­tis­ke pro­duk­ter. Re­dak­sjo­nen vel­ger jo uan­sett hvil­ke sa­ker man skal job­be med. Sagt på en an­nen måte, hvis du er num­mer to-avis i ditt ned­slags­felt, hvor­for jage de sam­me sa­ke­ne som mar­keds­le­de­ren?

Sub­jekt og Mor­gen­bla­det er to pub­li­ka­sjo­ner med opp­lags­vekst i dag. De har beg­ge et ty­de­lig «pro­sjekt».

Dan­by Choi og hans re­dak­sjon er en ut­ford­rer i kul­tur­jour­na­lis­tik­ken, som spe­si­elt har tatt en po­si­sjon i woke-de­bat­ten. Mor­gen­bla­det-re­dak­tør Sun Hei­di Sæbø pri­ser seg lyk­ke­lig i me­die­pod­kas­ten «Tut og me­die­kjør» for at avi­sen ble uke­avis al­le­re­de i 1993, slik at de er «nødt» til å dek­ke sine om­rå­der an­ner­le­des enn de som lø­per et­ter ny­he­te­ne. Du har nok en ty­de­lig me­ning om dem beg­ge. En­ten ha­ter el­ler els­ker du jour­na­li­stik­ken de­res.

En an­nen pub­li­ka­sjon som er svært ty­de­lig på sitt pro­sjekt, er nett­avi­sen Switch, som øns­ker å bi­dra til «kon­struk­tiv jour­na­li­stikk». De lo­ver le­ser­ne sine: «Men­nes­ke­li­ge per­spek­ti­ver på glo­ba­le pro­ble­mer – og hva som skal til for å løse dem». Jeg sy­nes det er en for­fris­ken­de måte å ten­ke på i jour­na­li­stik­ken.

Men fak­tisk så har pres­sen dre­vet med re­la­sjons- og mer­ke­va­re­byg­ging i en år­rek­ke, kan­skje uten å vite det.

For noen år si­den job­bet jeg i en re­gi­on­avis som et par gan­ger i året in­vi­ter­te le­ser­ne inn til åpen dag i re­dak­sjons­lo­ka­le­ne. Folk ble kjent med me­die­hu­set og fikk bed­re for­stå­el­se for jour­na­li­stik­kens rol­le.

Jeg skjøn­te ikke helt po­en­get med det da, men i dag ser jeg at det­te var jo et yp­per­lig til­tak for å knyt­te ster­ke­re bånd med le­ser­ne. Meg be­kjent har ikke me­die­hu­set åpen dag len­ger. Få har nok det. For alt kan jo må­les i dag.

Men kan­skje er det på tide å åpne døra igjen.

Ta det fra en på den mør­ke si­den.

———————————————-

Det­te er en kom­men­tar, og gir ut­trykk for skri­ben­tens me­ning. Har du lyst til å skri­ve i Me­di­er­24? Send ditt inn­legg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS