Pressens Offentlighetsutvalg har flere krav til Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.
Pressens Offentlighetsutvalg har flere krav til Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

DEBATT:

Dette må en ny regjering ta tak i

«Pressen forventer at politikerne prioriterer åpenhet og innsyn.», skriver Tron Strand.

Publisert

Valget er over, vi har fått et nytt storting og vi får snart ny regjering.

Avtroppende regjering etterlater seg flere uavklarte spørsmål knyttet til åpenhet, innsyn og tilgang til informasjon fra det offentlige, som det er svært viktig at blir tatt tak i. For landets journalister, men først og fremst for samfunnet i sin helhet - slik at vi får en informert samfunnsdebatt.

Den grunnlovsfestede innsynsretten må følges av et lovverk og en praksis som sikrer reell åpenhet. For at det skal realiseres har Pressens offentlighetsutvalg (POU) forventninger til at de folkevalgte de neste fire årene prioriterer åpenhet og innsyn.

Offentlighetsloven:

Loven ble evaluert i 2015. Evalueringen er ikke fulgt opp, selv om Stortinget forutsatte en slik oppfølging da loven ble vedtatt. Målet var å sikre mer åpenhet, men loven fungerer ikke etter intensjonen. Vi ber om en full gjennomgang av loven.

Vi forventer at:

 • Sanksjoner for brudd på offentlighetsloven innføres.
 • En felles, nasjonal og uavhengig klageinstans for avslag på innsyn etableres.
 • Plikt til å registrere interne dokumenter i den offentlige journalen lovfestes.
 • Virkeområdet utvides, slik at færrest mulig virksomheter blir unntatt fra loven.

Helse og åpenhet:

Pressen har de siste årene møtt et stadig mer lukket helsevesen. Det innebærer blant annet at flere sykehus ikke lenger gir ut anonymiserte helseopplysninger etter ulykker og hendelser. Det svekker medienes mulighet til å drive systematisk og kritisk journalistikk.

Hemmelighold av legemiddelpriser frarøver samfunnet en åpen debatt om vanskelige prioriteringer.

Vi forventer at:

 • Ikke-identifiserbare pasientopplysninger må gjøres mer tilgjengelig.
 • Stortinget reverserer beslutningen om hemmelige legemiddelpriser.
 • Pressens muligheter for å dokumentere kriser må sikres.

Kildevern:

Tilgang til kilder er en viktig del av offentlighetsprinsippet og det må bygges et sterkere reelt kildevern. Vi er bekymret over at den nye loven om etterretningstjenesten, som legger opp til masseinnhenting av metadata, skal tre i kraft. Det mangler uavhengig domstolskontroll mot misbruk av fortrolig kommunikasjon mellom journalist og kilde.

Vi forventer at:

 • Loven ikke trer i kraft før de avgjørende spørsmålene om kildevern er avklart.
 • Det bør innføres taushetsplikt mot å røpe kilder, kombinert med at det prosessrettslige kildevernet (som gjelder ved rettsforhandlinger og etterforskningsmetoder), bør omgjøres til et bevisforbud.

Åpenhet i justissektoren

Politi, påtalemyndighet og domstol er institusjoner som forvalter mye makt. Derfor er åpenhet i justissektoren spesielt viktig for offentligheten. Innsynsreglene i justissektoren er ikke gode nok, noe som svekker medienes mulighet for uavhengig kontroll på området.

Vi forventer at:

 • Aarli-utvalget følges opp og journalister sikres økt innsyn i straffesaks- og etterforskningsdokumenter, inkludert dokumenter i pågående, rettskraftige og henlagte saker.
 • Lydopptak fra landets rettssaler realiseres og mediene sikres mest mulig ubegrenset tilgang på opptakene.

Tilgang til registeropplysninger:

Fri, gratis tilgang til offentlig informasjon er en grunnleggende rettighet. Det offentlige samler betydelige mengder informasjon i ulike registre. Flere av disse registrene må gjøres tilgjengelige for allmennheten.

Vi forventer at:

 • Forskrift om register over reelle rettighetshavere må stoppes, forskriften trekkes og utarbeides på nytt i tråd med Stortingets intensjoner.
 • Historiske data fra folkeregisteret gjøres tilgjengelig for pressen.
 • Innføring av et elektronisk søkbart lobbyregister på Stortinget.

———————————————-

Pressens offentlighetsutvalg (POU) arbeider for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten. Utvalget er en del av Norsk Presseforbund.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS