Mediemangfoldsutvalget leverer sin «NOU: Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne». Utvalgsleder Knut Olav Åmås vil presentere hovedpoenger fra utredningen, og overlevere denne til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Åmås & co vil bruke en halv milliard kroner på å gi mediene fritak for arbeidsgiveravgift. Og strø 250 millioner over mange gode tilbak

Mediemangfoldsutvalget foreslår også en omfordeling av pressestøtten: Vil ta fra de store og gi de til små.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Mediemangfoldsutvalget vil omfordele i pressestøtten, innføre nye tilskuddsordninger og gjøre NRK om til en stiftelse.

Politikerne må øke tempoet, mener utvalget.

Det er noe av innholdet i rapporten som utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Samtidig understreker utvalget at norske politikere så raskt som mulig må endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene for de offentlige ordningene i et mye høyere tempo enn hittil.

– Det haster, understreket utvalgsleder Åmås.

INTERVJU: Utvalgsleder Åmås om utvalgets innstilling og arbeid

VIL BRUKE 750 MILLIONER MER PÅ MEDIENE: Knut Olav Åmås om Mediemangfoldsutvalgets rapport og forslag til tiltak.

Posted by Medier24 on 7. mars 2017

Vil bruke en halv milliard kroner på fritak fra arbeidsgiveravgift

Det dyreste forslaget - som vil ramme bredest - handler om å gi fritak for arbeidsgiveravgift, i en overgangsperiode: Utvalget foreslår at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift.

Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier.

Utvalget foreslår at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at også medier som dekker få stoffområder i dybden må omfattes av fritaket.

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige.

Omfordeler for lokalaviser

Utvalget foreslår videre lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser) og utfasing av det særskilte tilskuddet til nummer to-avisene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Disse avisene skal få tilskudd etter de samme satsene som de øvrige nummerto-avisene. Tilskuddet for riksdekkende nummerto-aviser beholdes.

Til slutt foreslås det en reduksjon av pressestøtten til de som får mest, ved å sette et tak på 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner.

Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst. Det foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Og hovedbudskapet fra Åmås er altså at dette bør skje, raskt: 

– Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn tidligere. Det haster, sier NOU-utvalgets leder Knut Olav Åmås.

VIDEO: Hva sa kulturministeren? Her er Linda Hofstad Helleland etter overleveringen

LIVE: Helleland om Mediemangfoldutvalgets rapport

Posted by Medier24 on 7. mars 2017

Her er forslagene

  • Momsfritaket for utvidet til alle nyhets- og aktualitetsmedier og salg av enkeltartikler.
  • Et tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgiften for nyhetsbaserte norske medieselskap
  • Produksjonstilskuddet til nyhetsmedier blir videreført, men med flere justeringer:

- Lokale medier mottar et minstetilskudd på 750.000 kroner (1.295.000) for nordnorske aviser).

- Tilskuddssatsen for nummerto-aviser i storbyene (ikke riksdekkende meningsbærende aviser) blir erstattet av satsen for lokale nummertomedier. Endringen blir faset inn over fire år.

- Tilskuddstaket blir redusert til 27 prosnet av mottakeren sine driftskostnader. Endringen blir faset inn over fire år.

Utvalget foreslår også tre nye tilskuddsordninger: 

  • En tilskuddsordning til innovasjonsprosjekt for nyhetsmedier – 30 millioner kroner per år.
  • En tilskuddsordning som skal stimulere til samfunnsviktig journalistikk – 20 millioner kroner per år.
  • En tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis for brukerne – 20 millioner kroner per år.

 

VIDEO: NRK-sjef og utvalgsmedlem Thor Gjermund Eriksen om rapporten

NRK-sjef og utvalgsmedlem Thor Gjermund Eriksen om mediemangfold-rapporten:

Posted by Medier24 on 7. mars 2017

VIDEO: Se hele presentasjonen fra Knut Olav Åmås

Overlevering av Mediemangfoldsutvalgets rapport

Mediemangfoldsutvalget overleverer NOU-en «Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne» til Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Posted by Kulturdepartementet on Tuesday, March 7, 2017

Powered by Labrador CMS