– Ettersom vi er avskåret fra anke, vil vi derfor tilkjennegi vårt syn gjennom denne kommentaren, skriver Geir Wulff, sjefredaktør i Sagat.
– Ettersom vi er avskåret fra anke, vil vi derfor tilkjennegi vårt syn gjennom denne kommentaren, skriver Geir Wulff, sjefredaktør i Sagat.

MENINGER:

Vi mener at uttalelsen fra PFU ikke holder forsvarlig mål

«Vi mener saka er snudd helt på hodet, fordi premissene i uttalelsen er helt feil», skriver sjefredaktøren i Ságat.

Publisert Sist oppdatert

Viser til uttalelse av 25. april 2025 fra Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

Her kritiseres Ságat for brudd på god presseskikk, angivelig fordi Telemarksforsking ikke fikk mulighet til å bi dra med korrigerende opplysninger og imøtegå sterke anklager, da forskningsavtalen mellom forskningsinstitusjonen og Sametinget ble kritisert.

Normalt kan det være god lærdom i uttalelser fra PFU, men dessverre ikke her. Tvert om mener vi saka er snudd helt på hodet, fordi premissene i uttalelsen er helt feil.

For det første har Ságat aldri nektet noen å bidra med relevante korrigerende opplysninger eller imøtegå sterke anklager. Snarere tvert om. Også Telemarksforsking har vitterlig fått slippe til gjennom Ságat.

For det andre omtaler artiklene ikke noen tvist om Telemarkforskings rolle i planlagt gjennomføring av prosjektet, men om Sametingets adgang til i det hele tatt å bruke det samiske valgmanntallet til dette formålet. Det vil si hjemmelen til å bestille oppdraget.

Dette er altså en intern samepolitisk og rettslig konflikt mellom det største opposisjonspartiet Nordkalottfolket (23 %) og sametingsflertallet om forvaltning og bruk av samenes eget valgmanntall. Altså en tvist innad i det samiske urfolket og i det samiske demokratiet.

Konflikten har pågått lenge før Sametinget i november 2023 engasjerte Telemarksforsking som sin oppdragstaker. Nordkalott folket brukte begrepet «sameinkvisisjon» et halvt år før Telemarksforsking kom inn i bildet, i forbindelse med Sametingets anbudsutlysing på Doffin. Det beviser at kritikken var retta mot Sametinget og ikke mot Telemarksforsking da det senere ble brukt igjen.

Ságat har behørig dekka denne saka siden den oppsto i 2022, gjennom en rekke artikler. Vi har lagt vinn på objektiv presentasjon av uenighetene, hvor alle deler av det samepolitiske miljøet har fått komme til orde.

Kritikken fra Nordkalottfolket har hele tida fra dag 1 vært retta mot sametingsflertallet, og ikke mot firmaet som Sametinget etter hvert beslutta å kjøpe tjenester fra. Vi merker oss at PFU vurderer dette slik at forskerne i dette firmaet utgjør en sentral kilde for opplysningskontroll og kildebredde, på tross av at prosjektet faktisk ikke er gjennomført, mens Sametinget som oppdragsgiver angivelig ikke anses å besitte samme innsikt. 

Dette fremstår som en klar undervurdering av Sametingets evne til å informere sitt folk fullgodt om et prosjekt tinget eier og sjøl har initiert og bestilt. En slik kraftig ned vurdering av det samiske parlamentet burde være utillatelig. Samtidig er det ingen nyhet at noen mener at norske forskere «forstår» den samiske verden bedre enn samene sjøl.

Hvis det hadde vært slik at Sametinget var så inkompetent som PFU insinuerer, og følte behov for norsk forskerassistanse for å kunne besvare kritikken fra Nordkalottfolket, har det formodningen for seg at avisa ville blitt henvist videre. 

Ságat hadde derfor all grunn til å forutsette at Sametinget er den relevante kilde til å svare utfyllende på kritikken fra sitt eget største opposisjonsparti. 

Vi er for øvrig helt enig i at opplysninger må være riktige. Det bør samtidig også være et mål for PFU, som påstår at Ságat gjenga kritikken fra Nordkalottfolket uten å inkludere Telemarkforskings egen beskrivelse av forskningsavtalen. De som tar seg bryet med å lese Ságats artikler, inkludert de forutgående artikler som det var linket til, vil raskt oppdage at dette ikke medfører riktighet. 

Det er like galt når PFU hevder at Nordkalottfolkets beskrivelse av prosjektet medfører sterke beskyldninger retta mot Telemarksforsking, endogmed anklager om uetisk forskning og lovbrudd. Disse beskyldninger er ene og alene retta mot Sametingets bruk av valgmanntallet, som de har fått svare behørig og utfyllende på.

Kritikken rammer altså ikke oppdragstaker, som var innleid for å utføre en tjeneste for Sametinget, men derimot Sametinget som prosjekteier, oppdragsgiver og bestiller av en tjeneste. Ingen har hevda at Telemarksforsking her har opptrådt kritikkverdig eller i strid med Sametingets bestilling.

Det er god presseskikk at den som utsettes for sterke beskyldninger, så vidt mulig skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Når Nordkalottfolket kritiserer sametingsflertallet, utløser dette samtidig imøtegåelse for den som kritikken er retta mot, men ikke for tredjeperson.

Den omtalte tvisten for tingretten var mellom Nordkalottfolket som saksøker, og Sametinget som saksøkt. Telemarksforsking var ikke part i tvisten, og meldte seg heller ikke som partshjelper i saka.

Mangelen på ankeadgang er en generell strukturell svakhet i PFU-systemet. Ettersom vi er avskåret fra anke, vil vi derfor tilkjennegi vårt syn gjennom denne kommentaren.

Vi mener at uttalelsen fra PFU ikke holder forsvarlig mål, idet kritikken bygger på feil premisser og fakta, og dermed faller på egen urimelighet. Samtidig oppfordrer vi alle til å lese de publiserte artiklene og felle sin egen «dom».

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS