Statssekretær Ole Gustav Narud mener det er vanskelig å forstå frykten for at uredigerte medier melder valgresultatet først.

MENINGER:

Fortsatt full tilgang til valgresultater

«Norske medier skal få full tilgang til korrekte valgresultater, så raskt som mulig etter at valglokalene stenger.», skriver Ole Gustav Narud. 

Publisert Sist oppdatert

Medier24 har hatt flere saker om at mediene ikke lenger skal få tilgang til valgresultater halvannen time før valglokalene stenger. 

Jeg forstår at mediene selv ønsker denne informasjonen før alle andre, men kritikken har vært ensidig og inneholder noen misforståelser.

Et grunnleggende prinsipp for valg er at valgresultatet skal være hemmelig så lenge valget pågår. Så få som mulig skal altså være kjent med de foreløpige resultatene. Over tid har det utviklet seg en praksis der stadig flere medier har fått vite de faktiske resultatene fra opptellingen av både forhåndsstemmer, og valgtingsstemmer i en del kommuner, lenge før allmennheten. Det har skjedd uten lovhjemmel eller noen diskusjon om hvorvidt vi ønsker en slik praksis. 

Samtidig har flere valgt å forhåndsstemme, slik at informasjonen som er ut gitt kl. 19.30 etter hvert omfatter mange flere avgitte stemmer. Det var derfor på høy tid å vurdere denne praksisen på nytt.

Kritikerne mener at alle redaktørstyrte medier bør få en slik tilgang, men det er vanskelig å kombinere med at færrest mulig skal kjenne til valgresultatet på forhånd. Redaktørstyrte medier er alt fra de store riksdekkende mediene til de minste lokalaviser, ukeblader og fag- og nisjemedier. 

Ikke alle disse har behov for å vite valgresultatet på forhånd. Da er det uansvarlig å lovfeste tilgang for alle redaktørstyrte medier. Flere av mediene som ønsker seg tidlig tilgang har kjerneoppgaver som normalt sett er langt unna å presentere valgresultater og analyser raskt.

Medietilsynet ga i sitt høringssvar til valglovutvalgets utredning inntrykk av å ha forståelse for at det ikke er hensiktsmessig å gi alle denne tilgangen. Tilsynet mener at «dersom somme medium skal få tilgang, meiner Medietilsynet at Valgdirektoratet må operere med objektive og kjende kriterium for kva medium det kan vere. Dei stadige endringane i medielandskapet gjer det vanskeleg å fastsetje kriterium som står fast over tid.» Videre skriver tilsynet at det «ikkje [finst] noko register over media som fell inn under medieansvarslova».

Konklusjonen vår er altså at vi ikke ser noen egnede avgrensninger. Dermed er den eneste hensiktsmessige løsningen å avvikle ordningen for alle. Da får alle medier dekke valgene på like vilkår. Dette er samme praksis som andre land har, også våre naboland.

En del av kritikken tar også opp at tilgangen har gitt mediene tid til å «kvalitetssikre» tallene. Dette må basere seg på en misforståelse. Hverken mediene eller andre har forutsetninger for å kunne kvalitetssikre de faktiske valgresultatene, fordi det krever tilgang til de faktiske stemmesedlene. 

Kvalitetssikringen av opptellingen gjøres i kommunene, som teller alle stemmer minst to ganger. Det er én offisiell kilde til valgresultater, og det er valgresultat.no, der resultater blir oppdatert løpende etter hvert som kommunene teller og rapporterer inn.

Misforståelsen kan bunne i at mediene tidligere også fikk tilgang til en valgprognose, altså et estimat for det endelige resultatet. Denne prognosen ble avviklet allerede før valget i 2023.

Jeg har registrert at noen mener departementet kan fastsette unntak fra Stortingets vedtak ved å innføre en forskrift som gir enkelte medier tilgang til resultatene før kl. 21. Det er uheldig med slike spekulasjoner. 

Nå har Stortinget med bredt flertall vedtatt at valgresultatet skal være hemmelig fram til valglokalene stenger, og det er ikke tatt inn en forskriftshjemmel for å gjøre unntak fra dette.

Medietilsynet frykter at endringen betyr at de uredigerte mediene skal offentliggjøre valgresultatet først. Det er vanskelig forstå bakgrunnen for denne frykten. Poenget med endringen er at alle skal få tilgang til valgresultatene samtidig. Den offisielle kanalen for valgresultater vil være valgresultat.no, slik det også er i dag. Her får mediene, velgere og offentligheten tilgang til valgresultatene, når kommunene er ferdige med å telle stemmene.

At valget er hemmelig og at alle får delta med like vilkår er helt sentralt i vårt demokrati. Det er også viktig for demokratiet at mediene dekker valgkamp og rapporterer om valgresultatene. Men vi kan ikke fravike det sentrale prinsippet om hemmelig valg for å gjøre det enklere for noen medier å forberede sine sendinger og analyser. 

Jeg er likevel overbevist om at mediene også fremover vil få god og rask informasjon så de kan dekke valgresultater på en interessant måte for sitt publikum.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS