– Vi bør være uhyre forsiktige med å kaste ethvert kritisk spørsmål knyttet til Pride, enten det er fra foreldre, politikere eller lærere, i den store sekken for «hat», skriver Arne Jensen.
– Vi bør være uhyre forsiktige med å kaste ethvert kritisk spørsmål knyttet til Pride, enten det er fra foreldre, politikere eller lærere, i den store sekken for «hat», skriver Arne Jensen.

ME­NIN­GER:

Pride og de frie yt­rin­ger

«Vi som le­ver av og for yt­rings­fri­het må job­be for å styr­ke og ut­vi­de yt­rings­rom­met, også for dem som ikke er pro­fe­sjo­nel­le me­nings­bæ­rer og språk­kyn­di­ge», skri­ver Arne Jen­sen.

Publisert

Vi er inne i en må­ned med en rek­ke Pride-mar­ke­rin­ger. Om et par uker er det ett år si­den den sjok­ke­ren­de og tra­gis­ke ter­ror­ak­sjo­nen uten­for Lon­don Pub i Oslo. 

En rek­ke me­di­er og kom­men­ta­to­rer har de siste da­ge­ne brukt an­led­nin­gen til å min­ne oss om vik­tig­he­ten av å slå ring om mang­fol­det og fri­he­ten til selv å vel­ge sitt kjær­lig­hets­liv. Det er bra og det er vik­tig. 

Sam­ti­dig er det en­kel­te le­der- og kom­men­tar­ar­tik­ler den siste ti­den som kan­skje bør gi grunn­lag for re­flek­sjon over hvor­vidt vi i vår iver et­ter å ta vare på og be­skyt­te men­nes­ker som er i en ut­satt si­tua­sjon kan kom­me i ska­de for å set­te til side and­re vik­ti­ge hen­syn.

I Dag­bla­dets le­der­ar­tik­kel lør­dag 3. juni he­ter det:

«Fjor­å­rets Pride-må­ned be­gyn­te med en­kel­te for­eld­res pro­tes­ter mot at sko­ler in­for­mer­te om Pride og opp­ford­ret ele­ver til å del­ta, en de­batt som raskt es­ka­ler­te i et po­la­ri­sert møns­ter vi kjen­ner fra kul­tur­kri­gen i USA. Det end­te i tra­ge­die. To men­nes­ker ble drept, fle­re så­ret og enda fle­re ble mer­ket for li­vet da en mann an­grep et ute­sted for skei­ve og skjøt vilt rundt seg.»

Res­ten av le­der­ar­tik­ke­len hand­ler om vik­tig­he­ten av å stå opp for ho­mo­fi­le, les­bis­ke og trans­per­so­ner, og de de­lene har jeg in­gen pro­ble­mer med. 

Det oven­nevn­te si­ta­tet trek­ker imid­ler­tid, slik jeg le­ser det, nok­så rett og nok­så kort lin­je mel­lom kri­tis­ke spørs­mål og yt­rin­ger fra en­ga­sjer­te og be­kym­re­de for­eld­re, til ren ter­ror. 

Det er mu­lig det bare er svært klø­ne­te for­mu­lert, men slik det står må det opp­le­ves som vel­dig spe­si­elt av de for­eld­re­ne det gjaldt. Så kjen­ner jeg Dag­bla­det så godt at jeg selv­sagt ikke tror at avi­sen øns­ker å inn­skren­ke yt­rings­rom­met for de nevn­te for­eld­re­ne el­ler noen and­re. 

Men da bør man også vok­te seg for å snak­ke om be­kym­re­de små­barns­for­eld­re og ter­ro­ris­ter i sam­me ån­de­drag, når man skal «ram­me inn» el­ler for­kla­re bak­tep­pet for en ter­ror­hand­ling.

For­sik­tig med spe­ku­la­sjo­ner

I VG man­dag 5. juni skri­ver kom­men­ta­tor Sel­ma Mo­ren un­der tit­te­len «Når ha­tet pak­kes inn» blant an­net:

 «Hat kom­mer i man­ge for­mer. Før­ste gang jeg skrev om pride-fei­ring i avi­sen, fikk jeg et langt brev i post­kas­sen, skre­vet med pen løk­ke­skrift. Det høf­lig­ste hat­bre­vet jeg har fått. Av­sen­de­ren var en eld­re dame som vil­le be for meg, og fri meg fra den for­fer­de­li­ge skjeb­nen det var å ikke bare for­els­ke meg i menn. Den ty­pen hat kan være lett å hans­kes med, for­di den er helt åpen­bar. Vi vet: Sånn snak­ker vi ikke om and­re. Sånt to­le­re­rer vi ikke. Ver­re er det når po­li­ti­ke­relæ­re­re og and­re be­gyn­ner å ko­pi­e­re språk og hold­nin­ger som bun­ner i hat. Men pak­kes inn som kri­tikk.» 

Og til slutt: «At men­nes­ker får fei­re kjær­lig­he­ten, og mar­ke­re kam­pen ho­mo­fi­le fort­satt må stå i, en må­ned i året, bur­de da ikke være så van­ske­lig. Og hvis det er det «mot­stem­me­ne» me­ner, så får de hel­ler skri­ve det i et brev med sir­lig løk­ke­skrift, så kan vi være åpne om hva det er: Hat.» 

Jeg me­ner vi skal være for­sik­ti­ge med å la våre egne spe­ku­la­sjo­ner om ytrerens ind­re liv be­stem­me hvor­dan vi skal hånd­te­re sel­ve yt­rin­gen. I ste­det for å put­te alle kri­tis­ke yt­rin­ger over­for Pride i «hat»-sek­ken, må vi være nøye på å trek­ke så kla­re skil­le­lin­jer som mu­lig mel­lom det som er lov­lig og le­gi­timt og det vi skal slå ned på. 

For­sva­re ret­ten til å ytre

Vår de­mo­kra­tis­ke for­plik­tel­se be­står i å for­sva­re, om nød­ven­dig med po­li­ti­ets hjelp, alle yt­rin­ger som ikke er klart straff­ba­re. Vi må ikke for­sva­re inn­hol­det i yt­rin­gen, men ret­ten til å ytre den. I Grunn­lo­vens § 100 er prin­sip­pet for av­grens­ning av yt­rings­fri­he­ten for­mu­lert slik:

«Det kan bare set­tes klart de­fi­ner­te gren­ser for den­ne rett der sær­lig tungt­vei­en­de hen­syn gjør det for­svar­lig holdt opp imot yt­rings­fri­he­tens be­grun­nel­ser.»

Det­te byg­ger på Voltaires ut­slit­te, men fort­satt gyl­di­ge prin­sipp: «Jeg er dypt uenig i alt du sier, men jeg er vil­lig til å dø for din rett til å si det».

For or­dens skyld: In­gen av de to nevn­te kom­men­ta­re­ne tar til orde for at de om­tal­te yt­rin­ge­ne er straff­ba­re. Og vi skal ikke over­dri­ve be­tyd­nin­gen av hver en­kelt av dem. Jeg me­ner imid­ler­tid de hver på sitt vis bom­mer på den for­plik­tel­sen vi som le­ver av og for yt­rings­fri­he­ten har for å sik­re og ut­vi­de yt­rings­rom­met, også for dem som ikke er pro­fe­sjo­nel­le ak­tø­rer og me­nings­bæ­re­re. 

Vi som øns­ker flest mu­lig stem­mer i det of­fent­li­ge ord­skif­tet, som all­tid for­sø­ker å fin­ne men­nes­ker med uli­ke syn til å del­ta i de­batt­pro­gram­mer, som et­ter­stre­ber kil­de­bred­de og me­nings­mang­fold og gjer­ne vil høre hva «van­li­ge» men­nes­ker me­ner, vi bør være uhy­re for­sik­ti­ge med å kas­te et­hvert kri­tisk spørs­mål knyt­tet til Pride, en­ten det er fra for­eld­re, po­li­ti­ke­re el­ler læ­re­re, i den sto­re sek­ken for «hat». 

Jeg vet ikke om Sel­ma Mo­ren me­ner det slik, men det er slik det frem­står, i hvert fall for meg. For å si­te­re Sub­jekt-re­dak­tør Dan­by Choi på TV 2: «Bare for­di man er kri­tisk til Pride, be­tyr det ikke at man ha­ter ho­mo­fi­le, selv om det fin­nes men­nes­ker som gjør det også.»

Redd det bi­drar til po­la­ri­se­ring

Igjen: For man­ge for­eld­re og læ­re­re må det­te opp­le­ves som vel­dig spe­si­elt, og i hvert fall ikke som noen opp­ford­ring til å del­ta i det of­fent­li­ge ord­skif­tet. Ikke tror jeg det tje­ner Pride-be­ve­gel­sen hel­ler, for den del. Der­imot er jeg redd det bi­drar yt­ter­li­ge­re til den po­la­ri­se­rin­gen vi helst skal unn­gå. 

Det er i møte med yt­rin­ger vi sterkt mis­li­ker at vi får tes­tet våre de­mo­kra­tis­ke rygg­margs­re­flek­ser og vår evne til å ten­ke prin­si­pi­elt. 

Da jeg i fjor som­mer gikk ut og for­svar­te at Ytringsfrihetskommisjonen valg­te å in­vi­te­re (blant svært man­ge and­re) Slø­se­ri­om­buds­man­nen til inn­spills­møte, fikk jeg så øre­ne flag­ret fra de­ler av kunst­ner­mil­jø­et. En­kel­te av de­bat­tan­te­ne (rik­tig­nok bare noen få) men­te at jeg til­hør­te «alt right» og jeg ble, blant mye an­net, kalt «Breitbar ju­ni­or». 

Det siste fant jeg vel mest hu­mo­ris­tisk, men det il­lust­re­rer ut­ford­rin­gen vi sli­ter med: å for­sva­re prin­si­pi­elt ret­ten til ytre også det vi er dypt ueni­ge i, ja også det som så­rer og kren­ker oss.

Vårt li­be­ra­le de­mo­kra­ti kom­mer med en pris. Ho­mo­fi­le, les­bis­ke og trans­per­so­ner har his­to­risk vært ut­satt for gro­ve over­grep, både fy­sisk, retts­lig og ver­balt. Man­ge opp­le­ver fort­satt dis­kri­mi­ne­ring, hat­yt­rin­ger, trus­ler og så­gar vold. Det skal vi slå ned på, pri­mært gjen­nom kla­re lov­verk og retts­li­ge vir­ke­mid­ler, in­for­ma­sjon og hold­nings­ska­pen­de ar­beid, og ved at vi en­ga­sje­rer oss som sam­funns­bor­ge­re, en­ten det be­tyr å gå i tog, skri­ve le­ser­inn­legg el­ler på and­re må­ter. 

Jeg tror ikke vi lø­ser dis­se ut­ford­rin­ge­ne ved å gjø­re sek­ken for de util­la­te­li­ge yt­rin­ge­ne så stor at en­hver som stil­ler spørs­mål ved Pri­des plass i sko­len blir stemp­let som ho­mo­ha­ter el­ler gjort til opp­spills­punkt for ter­ro­ris­me. 

Pri­de­be­ve­gel­sens plass i det nors­ke sam­fun­net for­ut­set­ter nett­opp det li­be­ra­le de­mo­kra­ti­et og det vide yt­rings­rom­met som også gir plass for kri­tikk av den sam­me be­ve­gel­sen. 

Vi må pas­se oss så vi ikke drar yt­rings­fri­hets­sti­gen opp et­ter oss. Det tror jeg er en uklok stra­te­gi.

———————————————-

For or­dens skyld 1: Un­der­teg­ne­de er, gjen­nom sitt en­kelt­per­son­fo­re­tak Arne Jen­sen råd­giv­ning, en­ga­sjert i et lite del­tids­en­ga­sje­ment som dag­lig le­der i Dag­bla­dets Stif­tel­se.

For or­dens skyld 2: Arne Jen­sen råd­giv­ning lei­er et par da­ger i uken kon­tor hos Tjue­fi­re/Me­di­er­24.

Det­te er et de­batt­inn­legg, og gir ut­trykk for skri­ben­tens me­ning. Har du lyst til å skri­ve i Me­di­er­24? Send ditt inn­legg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS